ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΤΟ 2022

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΣ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ 2022

Σ.Μ.1 Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων (πλην παιδιών)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ.Υ.1.1

 

 

 

 

 

Συνεδρίες (ατομικές)

Ανά Ομάδα ωφελούμενων θα παρασχεθούν οι παρακάτω υπηρεσίες:

•      Άνεργοι ωφελούμενοι: συμβουλευτική υποστήριξη, πλάνα κοινωνικής ένταξης, παραπομπή σε υπηρεσίες απασχόλησης και λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και σε λοιπά προγράμματα στήριξης.

•      Ωφελούμενοι μεγαλύτερης ηλικίας: συμβουλευτική στήριξη, παραπομπή σε υπηρεσίες υγείας/ψυχικής υγείας, αναψυχής και κοινωνικοποίησης και σε λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες) Άστεγοι ωφελούμενοι (συμβουλευτική, ατομικά σχέδια δράσης/πλάνα κοινωνικής ένταξης, παραπομπή σε υπηρεσίες απασχόλησης, υγείας/ψυχικής υγείας και σε λοιπά προγράμματα στήριξης)

•      Ωφελούμενοι ΑμΕΑ: συμβουλευτική, ενημέρωση & ευαισθητοποίηση σε θέματα δικαιωμάτων, μαθήματα αυτόνομης διαβίωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα φροντιστών / δασκάλων και καθηγητών, ατομικά σχέδια δράσης/πλάνα κοινωνικής ένταξης, παραπομπή σε υπηρεσίες απασχόλησης και σε λοιπά προγράμματα στήριξης)

•     Αρχηγοί Μονογονεϊκών οικογενειών:  συμβουλευτική, πλάνα κοινωνικής ένταξης, παραπομπή σε υπηρεσίες απασχόλησης και λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και σε λοιπά προγράμματα στήριξης

•      Μετανάστες, πρόσφυγες, υπήκοοι τρίτων χωρών, ωφελούμενοι θρησκευτικών / πολιτιστικών μειονοτήτων συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων ομάδων ή ατόμων:  ενημέρωση & ευαισθητοποίηση σε θέματα δικαιωμάτων, προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και απόκτησης βασικών δεξιοτήτων, παραπομπή σε υπηρεσίες υγείας/ψυχικής υγείες & λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε λοιπά προγράμματα στήριξης

•      Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας: ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας και δικαιωμάτων, ψυχολογική υποστήριξη κακοποιημένων γυναικών και παραπομπή σε υπηρεσίες και δομές

•      Χρήστες ουσιών/ Εξαρτημένα άτομα: δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων , ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση, ψυχολογική υποστήριξη και παραπομπή σε υπηρεσίες και δομές)

•    Γενικές Υπηρεσίες

•     Συμβουλευτική και ευαισθητοποίηση σε θέματα σε θέματα υγείας/ψυχικής υγείας και συνθηκών υγιεινής (ενημέρωση/ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης/προαγωγής της υγείας όπως προγράμματα ελέγχων υγείας & εμβολιασμών, ενημέρωση – πρόληψη για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες /ενδυνάμωση οικογενειών με άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας/νοητικής υστέρησης/άνοιας και παραπομπή σε υπηρεσίες υποστήριξης, ενημέρωση/ευαισθητοποίηση σε θέματα υγιεινής διαβίωσης) – εφόσον οι Παροχή υπηρεσιών ενδυνάμωσης, κοινωνικοποίησης και απόκτησης λοιπών δεξιοτήτων (δημιουργικά εργαστήρια και σεμινάρια, κοκ.)

Σ.Υ.1.2

Συνεδρίες (ομαδικές)

Σ.Υ.1.5

Ημερίδες Εκδηλώσεις

Δράσεις Δημοσιότητας: Σχεδιασμός και διοργάνωση εργαστηρίων, εκδηλώσεων, αθλητικών δραστηριοτήτων, ημερίδων και σεμιναρίων, για την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ατόμων των ωφελουμένων

Συνοδευτικό Μέτρο

Συμβατική Υπηρεσία

Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Σ.Υ.

Σ.Μ.2 Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών

Σ.Υ.2.1

Συνεδρίες (ατομικές)

•      Συμβουλευτική γονέων & ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και οικογενειών:

–  Ενημέρωση για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγου & μαθησιακών δυσκολιών /

–  Πρόληψη και διαχείριση σχολικής αποτυχίας

–  Διαχείριση άγχους

–  Ενίσχυση και υποστήριξη της οικογένειας καθώς και στην εξεύρεση κατάλληλων τρόπων αντιμετώπισης δυσκολιών στην συμπεριφορά του παιδιού

–  Διαχείριση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού και παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες,

–  Ασφαλής περιήγηση στο διαδίκτυο

–  Υπηρεσίες πρόληψης, συμβουλευτικής παρέμβασης και ευαισθητοποίησης σε παιδοψυχιατρικά θέματα.

–  Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού

–  Στήριξη πρωτοβουλιών εξοικείωσης μαθητών με το οικονομικό περιβάλλον

–  Σχεδιασμός και διοργάνωση εργαστηρίων, εκδηλώσεων, αθλητικών δραστηριοτήτων, ημερίδων και σεμιναρίων, για την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη παιδιών/ ωφελούμενων

Σ.Υ.2.2

Συνεδρίες (ομαδικές)

Σ.Υ.2.4

Εκδηλώσεις / Ημερίδες

         

Συνοδευτικό Μέτρο

Υπηρεσία

Συνοπτική Περιγραφή

Σ.Μ.3 Διατροφικές συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής)

Σ.Υ.3.1

Συνεδρίες (ατομικές)

•      Διατροφικές Συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής): μέσω ατομικών συμβουλευτικών

•     Σχεδιασμός και διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης

–  Σχεδιασμός και διοργάνωση εργαστηρίων, εκδηλώσεων, ημερίδων και σεμιναρίων, σε θέματα υγιεινής διατροφής, παχυσαρκίας, κλπ

Σ.Υ.3.2

Συνεδρίες (Ομαδικές)

Σ.Υ.3.3

Εκδηλώσεις / Ημερίδες

         

Συνοδευτικό Μέτρο

Συμβατική Υπηρεσία

Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Σ.Υ.

Σ.Μ.4 Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού, Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας κ.λ.π.

Σ.Υ.4.2

Ατομική Λογιστική Συμβουλευτική

•     Εκδηλώσεις και ημερίδες για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού

–  Υποστήριξη για τη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού και την αντιμετώπιση καταστάσεων υπερχρέωσης.

•      Εκδηλώσεις και ημερίδες για την υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας

–  Υποστήριξη σε θέματα επιχειρηματικότητας

–  Σχεδιασμός και διοργάνωση ημερίδων για την αντίστοιχη πληροφόρηση και προσανατολισμό των ωφελούμενων (πλοήγηση στην αγορά εργασίας, έναρξη επιχειρηματικότητας, χρηματοδότηση,

–  Ενημέρωση σχετικά με υφιστάμενα ή αναμενόμενα εργαλεία χρηματοδότησης (ενισχύσεις, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα)

–  Οδηγίες Σύνταξης βιογραφικού

–  Οδηγίες σύνταξης επιχειρηματικού πλάνου

Σ.Υ.4.4

Ατομική Νομική Συμβουλευτική

Σ.Υ.4.5

Εκδηλώσεις / Ημερίδες

         

 

Συνοδευτικό Μέτρο

Συμβατική Υπηρεσία

Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Σ.Υ.

Σ.Μ.5 Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών

Σ.Υ.5.1

Εργαστήρια / Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο υλοποίηση του Συνοδευτικού Μέτρου 5 επιδιώκεται η υποστήριξη της ανάπτυξης απαραίτητων κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με στόχο την κοινωνικοποίηση αυτών: (διαπροσωπικών σχέσεων, επικοινωνία, υπευθυνότητα, αυτοαντίληψη, , συναισθηματική έκφραση-ενδυνάμωση, ανάπτυξη της ικανότητας να μοιραστούν συναισθήματα και να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας, κλπ). Η υλοποίηση θα γίνει μέσω:

•      Εργαστήρια / Εκδηλώσεις

–  Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

–  Καλλιτεχνικά εργαστήρια.

–  Μαθήματα μουσικής, μουσικών οργάνων, χορού

–  αντιμετώπιση των παραγόντων που προκαλούν δυσκολίες στην απόδοση του παιδιού στο εκπαιδευτικό πλαίσιο

–  αντιμετώπιση των παραγόντων που προκαλούν συναισθηματικές δυσκολίες στο παιδί

–  εξομάλυνση των ανεπιθύμητων συμπεριφορών, την καλλιέργεια κινήτρων και την μεταγνωστική ωρίμανση

•     Ομαδικά παιχνίδια/ βιωματικά εργαστήρια

–  ειδικά σχεδιασμένα ομαδικά προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά που δυσκολεύονται στην κοινωνική ενσωμάτωση και προσαρμογή.

•     Δραστηριότητες άθλησης

–  ομαδικά/ ατομικά αθλήματα,

–  επισκέψεις σε αθλητικούς χώρους

Σ.Υ.5.2

Αθλητικές Δραστηριότητες

         

 

Συνοδευτικό Μέτρο

Συμβατική Υπηρεσία

Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Σ.Υ.

Σ.Μ.6 Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους

Σ.Υ.6.1

Εργαστήρια / Εκδηλώσεις

•      Εργαστήρια / Εκδηλώσεις