ΤΟ ΤΕΒΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Το ΤΕΒΑ Αναλυτικά

Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) είναι η ελάφρυνση του κοινωνικού αποκλεισμού των απόρων, μέσω της διανομής τροφίμων και της παροχής βασικής υλικής συνδρομής, καθώς και άλλων συνοδευτικών μέτρων. Ωφελούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Την οξεία διακινδύνευση που βρέθηκε ο Ελληνικός Πληθυσμός και ειδικότερα οι ασθενέστερες οικονομικά τάξεις από την οικονομική κρίση αλλά και από το ανεπαρκές δίχτυ προστασίας αυτών των ομάδων κλήθηκε κατά ένα σημαντικό μέρος να το καλύψει η ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού ΕΕ 223/2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, ανατέθηκαν στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) λειτουργεί με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 223/2014, ο οποίος συμπληρώθηκε από τον Κανονισμό 532/2014 και υποστηρίζει υφιστάμενα «εθνικά συστήματα» διανομής στους άπορους τροφίμων ή/και άλλης βασικής υλικής συνδρομής. Η Ελλάδα επέλεξε την αξιοποίηση των πόρων του ΤΕΒΑ μέσω της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 223/2014
Σημαντική προστιθέμενη αξία του ΕΠ ΕΒΥΣ αποτελεί η δυνατότητα παροχής φρέσκων τροφίμων καθώς και η δυνατότητα των Συμπράξεων να διαφοροποιούν τη σύνθεση των πακέτων που θα παρέχουν, ανάλογα με το ιδιαίτερο «μίγμα» των ομάδων στόχου στις οποίες απευθύνονται σε τοπικό επίπεδο.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων